6sheeppopulation50Kdata.zip (2.49 MB)

6_population

Download (2.49 MB)
dataset
posted on 22.11.2019, 05:12 by Zehu Yuan, Enming Liu, Z. Liu, J. W. Kijas, Caiye Zhu, Shijin Hu, Xiaomeng Ma, Li Zhang, Lixin Du, Huihua Wang, Caihong Wei
6_population

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

2608114

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.118048