6sheeppopulation50Kdata.zip (2.49 MB)

6_population

Download (2.49 MB)
dataset
posted on 22.11.2019 by Zehu Yuan, Enming Liu, Z. Liu, J. W. Kijas, Caiye Zhu, Shijin Hu, Xiaomeng Ma, Li Zhang, Lixin Du, Huihua Wang, Caihong Wei
6_population

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

2608114

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.118048

Licence

Exports