Archosaur%20femur%20data.xlsx (46.89 kB)

Archosaur femur data

Download (46.89 kB)