Model.Code.R (73.17 kB)

Codes for GAM analysis

Download (73.17 kB)
dataset
posted on 12.11.2019 by Zhe Sun, Lei Xu, Boris Schmid, Katharine Dean, Zhibin Zhang, Yan Xie, Xiye Fang, Shuchun Wang, Qiyong Liu, Baolei Lyu, Xinru Wan, Jianguo Xu, Nils Stenseth, Bing Xu
Codes for GAM analysis

History

dc.format.extent

74931

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.206291

Licence

Exports