Data.xlsx (56.3 MB)

Data

Download (56.3 MB)
dataset
posted on 24.11.2019, 17:24 by Dehua Yu, Jianwei Shi, Hanzhi Zhang, Zhaoxin Wang, Yuan Lu, Bin Zhang, Ying Pan, Bo Wang, Pengfei Sun
Data

History

dc.format.extent

59037709

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.152959