Data.xlsx (56.3 MB)

Data

Download (56.3 MB)
dataset
posted on 24.11.2019 by Dehua Yu, Jianwei Shi, Hanzhi Zhang, Zhaoxin Wang, Yuan Lu, Bin Zhang, Ying Pan, Bo Wang, Pengfei Sun
Data

History

dc.format.extent

59037709

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.152959

Licence

Exports