Data.zip (36.56 MB)

Data

Download (36.56 MB)
dataset
posted on 27.03.2018, 09:46 by Pengrui Jin, Chuan Huang, Jiaxiang Li, Yadong Shen, Liao Wang
Data

History

dc.format.extent

38331564

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.160889