Data%20S1.xls (13.37 MB)

Data S1

Download (13.37 MB)
dataset
posted on 30.07.2019, 17:56 by Xi Liu, Jie Lan, Yunshuai Huang, Penghui Cao, Chunlei Zhou, Yakun Ren, Niqing He, Shijia Liu, Yunlu Tian, Thanhliem Nguyen, Ling Jiang, Jianmin Wan
Genes differentially expressed in wild type and wsl5.

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

14017536

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.168390

dwc.ScientificName

Oryza sativa

Licence

Exports