Data%20S3.xlsx (10.98 kB)

Data S3 The fasting blood glucose of mice in ND, HFD and HFD+Cur group

Download (10.98 kB)
dataset
posted on 17.12.2019, 14:18 by Yanyun Pan, Dandan Zhao, Na Yu, Tian An, Jianan Miao, Fangfang Mo, Yujie Gu, D Zhang, Sihua Gao, Guangjian Jiang
Data S3 The fasting blood glucose of mice in ND, HFD and HFD+Cur group

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

11246

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.158007

Licence

Exports