FE-2018-01094-sup-Data.xlsx (29.84 kB)

FE-2018-01094-sup-Data

Download (29.84 kB)
dataset
posted on 17.12.2019, 16:37 by Fangyue Zhang, quan Quan, Fangfang Ma, Dashuan Tian, Qingping Zhou, Shuli Niu
FE-2018-01094-sup-Data

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

30559

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.205480