JGR-2018-Large%20ecosystem%20service%20benefits%20of%20assisted%20natural%20regeneration.xlsx (17.51 kB)

JGR-2018-Large ecosystem service benefits of assisted natural regeneration

Download (17.51 kB)
dataset
posted on 28.03.2018, 17:17 by Yusheng Yang, Lixin Wang, Zhijie Yang, Chao Xu, Jingsheng Xie, Guangshui Chen, Chengfang Lin, Jianfen Guo, Xiaofei Liu, Decheng Xiong, Weisheng Lin, Shidong Chen, Zongming He, Kaimiao Lin, Miaohua Jiang, Teng-chiu Lin
JGR-2018-Large ecosystem service benefits of assisted natural regeneration

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

17930

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.170684

dc.coverage.spatial

Subtropical China

dwc.ScientificName

Chinese-fir