NJB-01580-R%20data.zip (3.84 MB)

NJB-01580-R data

Download (3.84 MB)
dataset
posted on 30.07.2019 by Xiuling Chen, Changjiang Jin, Peiwen Wang, Kai Chen, Xiaoxuan Zhang, Jingfu Li, Chao Gong, Aoxue Wang
NJB-01580-R data

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

4029986

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.173174

Licence

Exports