Raw%20data%20from%20expression%20levels%20of%2011%20representative%20cell-cycle%20regulatory%20genes.xlsx (5.35 MB)

Raw data from expression levels of 11 representative cell-cycle regulatory genes

Download (5.35 MB)
dataset
posted on 30.07.2019, 18:51 by Chanjuan Tang, Sha Tang, Shuo Zhang, Mingzhao Luo, Guanqing Jia, Hui Zhi, Xianmin Diao
Raw data from expression levels of 11 representative cell-cycle regulatory genes

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

5614056

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.177187