Raw%20data%20from%20expression%20levels%20of%2011%20representative%20cell-cycle%20regulatory%20genes.xlsx (5.35 MB)

Raw data from expression levels of 11 representative cell-cycle regulatory genes

Download (5.35 MB)
dataset
posted on 30.07.2019 by Chanjuan Tang, Sha Tang, Shuo Zhang, Mingzhao Luo, Guanqing Jia, Hui Zhi, Xianmin Diao
Raw data from expression levels of 11 representative cell-cycle regulatory genes

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

5614056

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.177187

Licence

Exports