RC%20Health%20Care%20Data-20180820.xlsx (27.03 MB)

Rui-Ci Health Care Data

Download (27.03 MB)
dataset
posted on 25.11.2019, 01:49 by Xiao-Ping Zhang, Jie Yuan, Bo Cai, Xiao-Li Wang, Xiao-Li Wu, Yue-Hua Zhang, Xiao-Yi Zhang, Tong Yin, Xiao-Hui Zhu, Yun-Juan Gu, Shi-Wei Cui, Zhi-Qiang Lu, Xiao-Ying Li
Data were extracted from a computerized database established by the Rich Healthcare Group in China, which includes all medical records for participants who received a health check from 2010 to 2016.

History

dc.format.extent

28340131

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.190199

dc.coverage.spatial

China

dc.coverage.temporal

2010-2016

dwc.ScientificName

Homo sapiens