SIG1_proteins_matrix.phy (243.07 kB)

SIG1_proteins_matrix

Download (243.07 kB)
dataset
posted on 08.11.2019, 14:21 by Xin-Xing Fu, Jian Zhang, Guo-Qiang Zhang, Zhong-Jian Liu, Zhi-Duan Chen
Protein matrix for Fig. S3

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

248900

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.221201