SIG5_proteins_matrix.phy (322.59 kB)

SIG5_proteins_matrix

Download (322.59 kB)
dataset
posted on 08.11.2019, 14:21 by Xin-Xing Fu, Jian Zhang, Guo-Qiang Zhang, Zhong-Jian Liu, Zhi-Duan Chen
Protein matrix for Fig. S4

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

330337

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.221204