Supplementary%20dataset%206.2.xlsx (16.5 kB)

Supplementary dataset 6.2

Download (16.5 kB)
dataset
posted on 18.11.2019, 13:17 by Yan Wu, Tao Deng, Yaowu Hu, Jiao Ma, Xinying Zhou, Limi Mao, Hanwen Zhang, Jie Ye, Shi-Qi Wang
xlsx format fle for the pollen data

History

dc.type.embargo

untilArticleAppears

dc.format.extent

16891

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.181364