Thousand%20Island%20lake%202009-2010%20plot%20datasets.csv (19.32 kB)

Thousand Island lake 2009-2010 plot datasets

Download (19.32 kB)
dataset
posted on 16.10.2018, 03:30 by Jiajia Liu, David Coomes, Guang Hu, Jinliang Liu, Jingjing Yu, Yangqing Luo, Mingjian Yu
Thousand Island lake 2009-2010 plot datasets

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

19779

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.191556

dc.coverage.spatial

The Thousand Island Lake of China, Thousand Island Lake

dc.coverage.temporal

2009-2010, 2014-2015

Licence

Exports