data.zip (1.07 MB)

data

Download (1.07 MB)
dataset
posted on 12.11.2019, 08:34 by Beibei Ma, Xiaolong Zhou, Qi Zhang, Mingsen Qin, Linggang Hu, Kena Yang, Zhen Xie, Wenbin Ma, Beibei Chen, Huyuan Feng, Yongjun Liu, Guozhen Du, Xiaojun Ma, Xavier Le Roux
Including soil archaeal and bacterial communities, plant community and soil properties.

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

1123207

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.209358

dc.coverage.spatial

Gansu, China