data.xlsx (12.3 kB)

data

Download (12.3 kB)
dataset
posted on 24.11.2019, 20:17 by Licong Dai, Xun Ke, Yangong Du, Fawei Zhang, Yikang Li, Qian Li, Li Lin, Cuoji Peng, kai Shu, Guangmin Cao, Xiaowei Guo
The net primary production, climate and soil nutrient data

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

12597

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.220672

Licence

Exports