the%20raw%20data%20of%20the%20manuscript.rar (43.94 kB)

figurethe raw data of the manuscript

Download (43.94 kB)
dataset
posted on 12.06.2019, 03:30 by Huimin Xie, Libo Zhang, Haoyu Li, Shiwei Li, Kaihua Chen, Bo Zhang, Mi Zhou
figurethe raw data of the manuscript

History

dc.format.extent

44998

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.219168