original%20data.zip (76.99 kB)

original data

Download (76.99 kB)
dataset
posted on 17.12.2019 by Changqiang Li, Jianmei Chen, Wo Wang, Ming Ai, Qi Zhang, Li Kuang
original data

History

dc.format.extent

78837

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.201415

Licence

Exports