Data_English%20Version.xlsx (151.97 kB)

process data

Download (151.97 kB)
dataset
posted on 21.11.2018 by Yong Ji, Zhidong Yao, Jie Zhang, Xueru Wang, Jixiang Luo, Liying Xiao, Shifeng Zhang
process data

History

dc.format.extent

155614

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.199138

Licence

Exports