raw%20data.xlsx (67.21 kB)

raw data

Download (67.21 kB)
dataset
posted on 08.05.2018, 03:38 by Yuxin Guo, Chong Chen, Tong Xie, Wei Cui, Haotian Meng, Xiaoye Jin, Bofeng Zhu
raw data

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

68820

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.165557