research%20related%20data.zip (113.37 kB)

research related data

Download (113.37 kB)
dataset
posted on 28.06.2019 by Wei Sun, Chaorong Zeng, Dong Yue, Shanshan Liu, Zhihua Ren, Zhicai Zuo, Junliang Deng, Guangneng Peng, Yanchun Hu
research related data

History

dc.format.extent

116090

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.212700

Licence

Exports