research%20related%20data.zip (113.37 kB)

research related data

Download (113.37 kB)
dataset
posted on 28.06.2019, 03:30 by Wei Sun, Chaorong Zeng, Dong Yue, Shanshan Liu, Zhihua Ren, Zhicai Zuo, Junliang Deng, Guangneng Peng, Yanchun Hu
research related data

History

dc.format.extent

116090

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.212700

Licence

Exports