Fig.1.tif (34.49 kB)

Fig.1 Chemical structure of curcumin.

Download (34.49 kB)
figure
posted on 17.12.2019, 14:18 by Yanyun Pan, Dandan Zhao, Na Yu, Tian An, Jianan Miao, Fangfang Mo, Yujie Gu, D Zhang, Sihua Gao, Guangjian Jiang
Its molecular formula is C21H20O6. MW (molecular weight): 368.37

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

35320

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.158010

Licence

Exports