Gh4CL%20gene-CDS.docx (18.23 kB)

Gh4CL gene-CDS

Download (18.23 kB)
journal contribution
posted on 17.12.2019 by Hongjie Feng, Yonglin Yang, Shichao Sun, Yanjun Li, Lin Zhang, Jingkui Tian, Qianhao Zhu, Zili Feng, Heqin Zhu, Jie Sun
Gh4CL gene-CDS

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

18665

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.139607

Licence

Exports