Gh4CL%20gene-CDS.docx (18.23 kB)

Gh4CL gene-CDS

Download (18.23 kB)
journal contribution
posted on 17.12.2019, 14:17 by Hongjie Feng, Yonglin Yang, Shichao Sun, Yanjun Li, Lin Zhang, Jingkui Tian, Qianhao Zhu, Zili Feng, Heqin Zhu, Jie Sun
Gh4CL gene-CDS

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

18665

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.139607