Sequences%20of%20two%20MHC%20class%20I%20loci.docx (12.98 kB)

Sequences of two MHC class I loci

Download (12.98 kB)
journal contribution
posted on 04.12.2018, 03:30 by Qun Hua Han, Ru Na Sun, Hai Qiong Yang, Zhen Wei Wang, Qiu Hong Wan, Sheng Guo Fang
View File Details

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

13289

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.200362