Supplementary%20material.docx (6.45 MB)

Supplement Data

Download (6.45 MB)
journal contribution
posted on 24.11.2019, 13:46 by Yiheng Tu, Zening Fu, Fang Zeng, Nasim Maleki, Lei Lan, Zhengjie Li, Joel Park, Georgia Wilson, Yujie Gao, Mailan Liu, Vince Calhoun, Fanrong Liang, Jian Kong
Supplement Data for "Abnormal thalamo-cortical network dynamics in migraine"

History

dc.format.extent

6766548

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.199984