File(s) not publicly available

data package

online resource
posted on 27.03.2018 by Chi Zhang, Dajun Wu, Liming Shi, Yiping Zhu, Dayuan Xiong, Shaohui Xu, Rong Huang, Ruijuan Qi, Wenchao Zhang, Lianwei Wang, Paul K. Chu
1 XRD,2 Raman, 3 DSC analysis

History

dc.type.embargo

custom

dc.format.extent

270121

dc.date.embargoedUntil

2018-12-06

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.156000

Licence

Exports